image

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj. z dnia 13 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) notariusz (dawniej rejent) jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego powoływana przez Ministra Sprawiedliwości, który wyznacza siedzibę jego kancelarii notarialnej.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności tych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, w szczególności korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czy wiesz, że ...

Oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania (pozostają w kancelarii), przy czym wypisy aktu notarialnego (które mają moc prawną oryginału) wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym oraz innym osobom (w szczególności, gdy taka jest wola stron)

Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne, po upływie 10 lat od ich sporządzenia, notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.